VRSTE OTPADA

Otpadom se smatraju svi predmeti i materije koji se odbacuju. Otpad se dijeli po vrstama, agregatnom stanju, stepenu opasnosti i mjestu nastanka. Otpad se transportuje zavisno od posebnih uslova vezanih za pojedine vrste otpada.
Otpad nastaje u svakodnevnim poslovnim i porodičnim aktivnostima. Svaki pojedinac i grupa stvaraju otpad. Godišnje se iz prosječnog domaćinstva iznese oko 1.000 kg otpada, odnosno 250 kg otpada po stanovniku.
Komunalni otpad nastaje u domaćinstvima, proizvodnim i uslužnim djelatnostima, ako su osobine ovog otpada slične kućnom otpadu.To su ostaci prehrambenih proizvoda, različita ambalaža, stari papir, otpad iz dvorišta, zajedničkih prostorija u stambenim zgradama i drugi materijali koji se poslije određenog korištenja odbacuju.
Kabasti otpad nastaje u domaćinstvima i stambenim i poslovnim zgradama, a razlikuje se od kućnog otpada. Sadrži dijelove starog namještaja, odbačene aparate iz domaćinstava, odbačena vozila, dijelove sanitarne opreme i druge slične odbačene predmete i materijale.
U industrijski otpad se ubraja otpad koji nastaje u različitim proizvodnim procesima i privrednim djelatnostima, a razlikuje se od komunalnog otpada. Tu se ubraja ambalažni otpad, građevinski otpad i dijelovi različitih uređaja koji se više ne mogu koristiti.
Opasni otpad sadrži agresivne materije i predstavlja opasnost za stanovništvo i živi svijet. Može biti eksplozivan, zapaljiv, toksičan, kancerogen, štetan, infektivan, i druge opasne osobine. U opasni otpad se ubrajaju stare baterije, otpadna ulja, stari lijekovi, akumulatori, stare boje i lakovi, elektronički otpad, ostaci pesticida i herbicida, razne hemikalije i slične vrste otpada.Odvojeno se sakuplja i prevozi, uz poseban nadzor i posebne propise o zbrinjavanju.Brojna ispitivanja pokazuju upozoravajuće rezultate, koji govore o stalnom povećanju količine opasnog otpada.
Inertni otpad nema značajnijih fizičkih, bioloških i hemijskih promjena i uticaja na okolinu. Nije topiv, zapaljiv, eksplozivan, nije rektivan i biološki razgradiv i nema nikakav opasan uticaj na živi svijet.
Propisno odlaganje i organizovano prikupljanje svih vrsta otpada sprečava stvaranje „divljih“ deponija.