ODVOZ OTPADA

Upravljanje otpadom je složen proces, koji zahtijeva dobru organizaciju, te efikasan i sveobuhvatan pristup, usmjeren na smanjenje količine otpada, reciklažu i propisno odlaganje na deponije.
Organizovano sakupljanje i odvoz otpada stvara potrebne uslove za zdrav život i nesmetano funkcionisanje našeg grada. Organizovan odvoz obuhvata redovno sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, kao i organizovan odvoz kabastog i građevinskog otpada.
Prikupljanje otpada sa područja naše opštine se provodi redovno, prema programu koji je donesen u saradnji sa lokalnom zajednicom i stanovništvom. Organizovanim sakupljanjem i odvozom otpada obuhvaćeno je gradsko područje, te većina ruralnih mjesnih zajednica. U narednom periodu odvoz otpada će se vršiti i sa područja udaljenijh mjesnih zajednica. Sav prikupljeni otpad se zbrinjava u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu datu oblast, odnosno deponuje se na regionalnu deponiju u Ramićima.
Komunalno preduzeće „BOBAS“ A.D. Kotor Varoš posjeduje svu odgovarajuću mehanizaciju i opremu neophodnu za kvalitetno zbrinjavanje otpada.Pored postojeće značajna sredstva se izdvajaju za nabavku nove opreme i namjenske mehanizacije.
U toku 2011. godine izvršena je nabavka specijalnog vozila za sakupljanje i odvoz otpada nosivosti 15,5 tona. Takođe, nabavljeno je i 30 kontejnera za odlaganje komunalnog otpada zapremine 1,1 m³, koji su zamijenili otvorene kontejnere od 5 m³. U planu je nabavka još jednog broja kontejnera koji bi u potpunosti zadovoljili potrebe za odlaganjem otpada.
Termini i broj pražnjenja kontejnera i korpi se prilagođavaju potrebama. Otpad se u naseljima sa određenim tipom stanovanja odlaže dosta ujednačeno što olakšava planiranje i plansko sakupljanje otpada.
Da bi proces sakupljanja i odvoza otpada bio što efikasniji, veoma je bitno da se otpad od strane građana propisno odlaže, odnosno da se odlaže u skladu sa Odlukom o komunalnom redu.
Pored redovnog odvoza otpada preduzeće organizovano pristupa odvoženju kabastog i baštenskog otpada, kao i sanaciji „divljih“ deponija po nalogu nadležnih organa.