O NAMA

Dana 28.02.1974. godine Skupština opštine Kotor Varoš je Rješenjem broj 03-017-8/74 osnovala Stambeno-komunalno preduzeće, koje je nastalo izdvajanjem iz sastava Osnovne organizacije udruženog rada (OUR) preduzeća „RAD“ Kotor Varoš.

Preduzeće je do 28.12.1989. godine poslovalo pod nazivom Komunalna radna organizacija „BOBAS“ sa potpunom odgovornošću Kotor Varoš (KRO „BOBAS“ p.o. K.V.)
Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada Banja Luka od 01.01.1990. godine izvršeno je usklađivanje akata preduzeća sa Zakonom o preduzećima i preduzeće od tada posluje pod nazivom JKP „BOBAS“ Kotor Varoš.

Dana 26.04.1995. godine kod Osnovnog suda u Banjoj Luci izvršen je upis statusnih promjena u pogledu vlasništva, te je preduzeće upisano kao Državno komunalno preduzeće „BOBAS“ Kotor Varoš.
Dana 12.02.1996. godine kod Osnovnog suda u Banjoj Luci izvršena je nova statusna promjena, te preduzeće od tada posluje pod nazivom Osnovno državno javno preduzeće (ODJP) za komunalne djelatnosti „BOBAS“ Kotor Varoš.
Prodajom dijela državnog kapitala prema Zakonu o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima i usklađivanjem sa Zakonom o javnim preduzećima, 13.04.2006. godine izvršena je promjena oblika vlasništva (transformacija), te je preduzeće upisano u sudski registar kod Osnovnog suda u Banjoj Luci kaoKomunalno preduzećže (KP) „BOBAS“ A.D. Kotor Varoš.

Dana 09.07.2010. godine kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci upisom u sudski registar izvršeno je usklađivanje akata preduzeća za Zakonom o privrednim društvima.
Rješenjem o registraciji kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci od 19.09.2011. godine u sudski registar upisano je usklađivanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti po djelatnostima i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, kao i promjena vlasničke strukture i prenos vlasništva prema Zakonu o prenosu prava svojine na kapitalu Republike Srpske u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 50/10). Upisom u sudski registar većinski vlasnik kapitala je postala lokalna zajednica sa udjelom od 65,0049 % akcija.