JAVNA HIGIJENA

Čišćenje i održavanje javnih površina na području naše opštine je dio redovnih aktivnosti KP „BOBAS“ A.D Kotor Varoš. U javne površine spadaju ulice, trgovi, slobodni prostori, autobuske stanice, parking prostori, parkovi, travnjaci i druge površine koje građani zajednički koriste.

Čišćenje i održavanje javnih površina se izvodi uz korištenje namjenske mehanizacije i komunalne opreme. Čišćenje ulica, trgova i drugih javnih površina se odvija planski, u saradnji sa lokalnom zajednicom i stanovništvom.

Čišćenje javnih površina se vrši tokom cijele godine, a aktivnosti se prilagođavaju vremenskim prilikama, temperaturama i godišnjim dobima. Jesenje čišćenje karakterišu velike količine lišća, zimski period zahtijeva čišćenje snijega i leda, dok ljeto karakterišu česta pranja ulica.
Čistoća javnih površina bitno zavisi i od samih građana. Odlaganje sitnog smeća u predviđene korpe, odlaganje otpada iz domaćinstva na predviđena mjesta i druge navike doprinose higijeni javnih površina, a istovremeno omogućavaju brzo i efikasno obavljanje komunalnih djelatnosti.Propisno korištenje i čuvanje komunalne opreme produžava vrijeme njenog trajanja i stvara  uštedu finansijskih sredstava. Komunalna oprema je predviđena za korištenje u složenim vremenskim i drugim eksploatacionim uslovima, ali se lako oštećuje nesavjesnim korištenjem. Stvaranjem zdravih navika pravilno koristimo komunalnu opremu, smanjujemo troškove njenog odražavanja, produžavamo radni vijek opreme, te utičemo na bolju higijenu javnih površina.
Radnici našeg preduzeća su svakodnevno angažovani na ručnom i mašinskom čišćenju javnih površina. Manuelno čišćenje se izvodi upotrebom metli, lopata i sličnog alata. Čiste se sve uočljive nečistoće različitih veličina. Uklanjaju se i grupisane, sitne nečistoće, kao što je piljevina, pijesak, papirići i drugi sitni otpad. Mašinsko čišćenje podrazumijeva upotrebu čistilice koja veoma efikasno uklanja nečistoće različitih veličina.
Pranje javnih površina se vrši mašinski, a izvodi se mlaznicama koje su montirane na cisterne.Na osnovu dugogodišnjeg iskustva određuju se termini pranja. Javne površine se peru zavisno od vremenskih uslova i padavina, a najčešće se peru u proljeće i ljeto. Pranje se ne vrši pri niskim temperaturama i jačim padavinama. U zimskom periodu se ne izvodi pranje.
Korpe za otpatke se redovno prazne, čime je stanovništvu omogućeno nesmetano, propisno odlaganje otpadaka. Na području grada je respoređen dovoljan broj korpi za otpatke, koje su postavljene na pristupačnim mjestima, koja koristi veliki broj naših sugrađana.
Pored redovnih aktivnosti KP „BOBAS“ A.D Kotor Varoš.  aktivno radi na uklanjanju „divljih“deponija sa područja naše opštine. Sva mjesta na kojima se nepropisno odlaže otpad se čiste po nalogu inspekcijskih organa. Na ovim poslovima se angažuje značajan broj radnika i potrebna mehanizacija.