Informacije KP“Bobas“a.d. Kotor Varoša

Komunalno preduzeće je u tekućoj godini izvodilo radove na proširenju vodovodne mreže prema mjesnoj zajednici Zabrđe .Ovim projektom je predviđena izgradnja primarne vodovodne mreže duž magistralnog puta.Projektovani cjevovod će riješiti problem mještana MZ Zabrđa sa pitkom vodom. Trasu u dužini od 825 metara vodovodne mreže prema Zabrdju naše preduzeće je izvršilo u garantnom roku i predalo preduzeću „Dekol“doo-Kotor Varoš koje radi narednu fazu vodovoda prema Zabrđu.

U toku je prespajanje privrednih subjekata na novi PE HD cjevovod, a paralelno se vrši i spajanje domaćinstava koji su bili na starom cjevovodu kao i novi zahtjevi za vodovodne priključke .

Ovog ljeta se takođe pristupilo zamjeni dotrajale vodovodne mreže u ulici Branislava Nušića gdje je položen novi cjevovod   PE HD PE100, DN 63 u dužini od oko 140 m, a takođe je ugrađen i sektorski zatvarač.

Sektorski zatvarač znači da se ubuduće usljed kvara u ovom djelu grada neće isključivati cijeli donji Varoš nego samo navedena ulica u kojoj se kvar i desio.

Domaćinstva u ulici Josifa Pančića koja se nalazi u samom centru grada su nakon dugo godina najzad riješila pitanje kanalizacije.Radove na izgradnji je finansirala lokalna uprava a komunalno preduzeće je izvodilo navedene radove.Takođe je izvršena sanacija i vodovodne mreže pošto je dio domaćinstava imao probleme sa vodosnabdijevanjem odnosno bilo je problema sa nivoom pritiska vode i preduzeće je sopstvenim sredstvima u ovoj ulici položilo nove vodovodne PE HD cijevi i regulisalo nivo pritiska na dobrobit domaćinstava u ovom dijelu grada.

Da bi se smanjili gubici na mreži i spriječila krađa vode sistem vodosnabdijevanja je podijeljen na 6 DMA zona u kojima su ugrađeni mjerači protoka koji će dati pravu sliku o potrošnji vode za pojedine dijelove grada.

Ovaj projekat ima za cilj smanjenje količine neprihodovane vode (voda koja nekontrolisano curi i koja se krade) unutar sistema vodosnabdijevanja opštine Kotor Varoš, a i povećava se umnogome i mogućnost lakšeg lociranja gdje je gubitak vode ( krađa ili kvar u zemlji). KP“Bobas“a.d.-Kotor Varoš je u pregovorima sa većim komunalnim preduzećima u državi za nabavku opreme koja bi još detaljnije locirala kvarove i nelegalne priključke što će u skorije vrijeme rezultirati da budu otkriveni svi nelegalni priključci odnosno krađa vode.

U toku su aktivnosti na zamjeni i baždarenju starijih vodomjera na osnovu „Plana zamjene vodomjera“.

Osim ovih radova komunalno preduzeće Bobas konstantno unapređuje uslove za prikupljanje i odvoz otpada sa područja naše opštine.U proteklom vremenu je značajno povećan obim komunalnog otpada sa područja opštine tako da je preduzeće pristupilo nabavci većeg broja kontejnera za deponovanje otpada,kao i individualnih namjenskih kanti za domaćinstva zapremine do 240 l. Riješen je problem i stanovnika naselja Bregovi koji su vodom za piće snabdjevani preko starih AC cijevi, a koji su sada spojeni na novi cjevovod od PE HD cijevi.

Aktivnosti i radovi koji su u toku su izgradnja nove kanalizacione mreže u ulici Nikole Tesle kao i faza radova na sanaciji i rekonstrukciji gravitacionog cjevovoda Sokoline, što ćemo u našim narednim izvještajima detaljnije obrazlošiti i slikovno prikazati.

 

0