Analiza aktivnosti u poslovnoj 2018.godini i planovi u narednom periodu

KOMUNALNO PREDUZEĆE

„ BOBAS „ A.D.

KOTOR VAROŠ

Predmet: Analiza aktivnosti u poslovnoj 2018.godini i planovi u narednom periodu;

Komunalno preduzeće „Bobas“a.d.-Kotor Varoš krajem 2016.godine je bilo dovedeno u bezizlaznu situaciju sa velikim gubitkom. Preuzimanjem nova uprava preduzeća na čelu sa direktorom Slobodanom Jurićem i zaposlenima uspjela je da poslovne godine 2017. i 2018.godinu predanim radom završi sa pozitivnim finansijskim rezultatima. Pozitivan finansijski rezultat u 2017.godini rezultirao je da u 2018.godini dođe do povećanja cijene rada zaposlenih sa tadašnjih 130 na novu cijenu rada od 140. Isto tako pozitivan finansijski rezultat u 2018.godini rezultirao je da uprava preduzeća u martu 2019.godine poveća koeficjente zaposlenima u rasponu od 5-10% . Ostvareni rezultati u 2019.godini biće odrednica za boljitak primanja zaposlenima i u 2020.godini.

Preduzeće je u 2018.godini kontinuirano vršilo usluge u okviru osnovnih i sporednih djelatnosti i to:
1. Redovno snabdijevalo grad vodom za piće, koja je bakteriološki i hemijski ispravna, po nalazima Instituta za javno zdravstvo Banja Luka.U izvještajnom periodu urađeno je 24 bakteriološka i hemijska pregleda vode i svi su bili ispravni. Primarna i sekundarna vodovodna mreža je redovno održavana, kvarovi otklanjani bez većih prekida u snabdijevanju. Zbog problema sa čitanjem vode, nabavljeno je 10 komada vodomjera za daljinsko čitanje. U cilju efikasnijeg saniranja kvarova nabavljena je potrebna oprema za rad:
• Mašina za varenje PHD vodovodnih cijevi,
• Vibro-nabijač,
• Sjekačica za asfalt,
• Alat za rad vodoinstalatera.
2. Redovno održavanje kanalizacione mreže i čišćenja sptičkih jama u cilju zaštite i očuvanja ekološki zdrave životne sredine,
3. Prikupljanje i odvoz čvrstog komunalnog otpada sa područja grada i mjesnih zajednica na Regionalnu deponiju Ramići vrši se po ustaljenom rasporedu, sa tri kamiona kapaciteta 12 t svakodnevno, a po potrebi uključuje se manji kamion 3,5 t za nepristupačna mjesta. Za odlaganje komunalnog otpada nabavljeno je:
• 7 kontejnera od 5m3,
• 32 komada od 1100 l,
• kante za domaćinstva od 120 l = 120 komada,
• kante za domaćinstva od 240 l=240 komada,
Navedene komunalne kante naše redovne platiše mogu da kupe u okviru preduzeća po nabavnim cijenama i tako sebi olakšaju a i preduzeću odvoz komunalnog otpada.
Preduzeće je odlučilo urediti Gradsku deponiju za odlaganje organskog (biorazgradivog) otpada i aktivno vrši reciklažu kartona i najilona. Takođe izvršena je priprema i nasipanje podloge za temelje garaža za specijalna vozila.

U cilju zadovoljavajućeg snabdijevanja grada vodom za piće prioritetne aktivnosti u u narednom periodu su:
1. Rekonstrukcija i modernizacija hlorne stanice,
2. Rekonstrukcija vodovoda Sokoline,
3. Izgradnja bunara većeg kapaciteta i dubine,
4. Povećanje kapaciteta izvorišta „Bijelo polje“, izgradnjom pragova na rijeci Vrbanji.

Pozitivni ekonomski parametri u 2018.godini rezultat su preduzetih poslovnih aktivnosti u 2018 godini koje su uticale na:
1. Ostvarenje planiranih rezultata,
2. Ostvareni prihodi veći od rashoda,
3. Pozitivan rezultat poslovanja, ostvarena dobit i pozitivni ekonomski parametri,
4. Ostvaren prinos po akciji,
5. Smanjenje dugova,
6. Povećanje naplativosti.

Prijedlog aktivnosti u narednom periodu:

1. Povećanje prihoda i ostvarenje pozitivnog rezultata poslovanja,
2. Obezbjeđenje uslova za normalno i kontinuirano vršenje usluga,
3. Realizacija planiranih investicionih aktivnosti,
4. Nabavka adekvatne i osavremenjavanje opreme za rad, s ciljem unapređenja uslova rada.

Preduzeće aktivno učestvuje u programu Aqvasan mreže koji se odnosi na „Neprihodovanu vodu“ a neprihodovana voda se odnosi na gubitke vode u okviru sistema usled krađe vode i usled nedetektovanih kvarova koji nisu vidljivi. Učešće u navedenom programu već daje rezultate pa su otkriveni pojedini nelegalni priključci i skriveni kvarovi te će se sa navedenim aktivnostima nastaviti i u narednom periodu.
Nezavisna služba revizije usvojila je finansijske izvještaje preduzeća i ocijenila ih pozitivnim. Komunalno preduzeće aktivno sarađaju sa Udruženjem Vodovoda Republike Srpske i prati sve projekte koje su od značaja za preduzeće i za naše korisnike te smo za Svjetski dan voda 22.mart sproveli akciju na području opštine Kotor Varoš gdje smo djeci uzrasta drugih i trećih razreda podjelili brošure u kojima slikovito i poučno se djeci prenosi značaj očuvanja voda i briga za životnu sredinu u kojoj žive.
Preduzeće je u 2018.godini izabrano na tenderu za proširenje vodovoda prema Zabrđu te je kao izvršilac radova od strane nadzornih tijela uspješno ocijenjeno za izvršene radove na prvoj fazi,a isto tako i u tekućoj 2019.godini uspješno realizuje radove izgradnje vodovoda prema Zabrđu-faza dva.

0